top of page
Search
  • omerbra

תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות בישראל - לאן החוק הולך?


מיקום התהליך החקיקתי

נכון לתחילת שנת 2024, תיקון 14 לחוק הגנת הפרטיות בישראל נמצא כעת בשלב של הכנה לקריאה שנייה ושלישית. התהליך החקיקתי התחיל ב-5 בינואר 2022, כאשר הונחה הצעת החוק על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה. מאז, התקיימו מספר ישיבות של ועדת החוקה, חוק ומשפט, והתהליך החקיקתי ממשיך.

שינויים מרכזיים בחוק

תיקון 14 מציע מספר שינויים מרכזיים בחוק הגנת הפרטיות:

1. עדכוני מונחים: התיקון מציע לחדד את המונחים הקיימים בחוק, כולל הרחבת הגדרת "מידע".

2. צמצום חובת רישום מאגרי מידע: התיקון מציע לצמצם את חובת רישום מאגרי המידע, אך לא לבטל את החובה לגמרי.

3. תוספת סמכויות אכיפה לרשות: התיקון מציע להוסיף סמכויות אכיפה לרשות להגנת הפרטיות. התיקון מציע גם להקנות סמכויות אכיפה מינהליות ופליליות רחבות יותר, וליצור הסדר ייחודי לאכיפת הוראות החוק בגופים ביטחוניים.

 

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page